آلبوم جراحی ثانویه بینی

آلبوم عکس های قبل و بعد از عمل

جراحی ثانویه بینی

1 = این بیمار در حدود 10 سال پیش تحت عمل جراحی راینوپلاستی اولیه قرار گرفته بود. دفرمیته شدید در ناحیه تیپ بینی و کلاپس قسمت میانی بینی طی عمل ریویژن راینوپلاستی اصلاح شد. تیپ بینی بطور کامل بازسازی و قسمتهای میانی بینی با استفاده از پیوند غضروفی ترمیم شد. شکل جدید و زیبای بینی باعث زیبایی کل چهره این بیمار شده است.

2= این بیمار با سابقه عمل جراحی راینوپلاستی اولیه که در حدود 20 سال قبل داشته، مراجعه کرد. بینی با شکل غیرطبیعی، کج و همراه با نامنظمی هایی در ناحیه دورسوم بینی و کلاپس در ناحیه اتصال دورسوم غضروفی به استخوانی بینی ناشی از عمل جراحی قبلی دیده می شود. با انجام عمل راینوپلاستی ثانویه برای این بیمار، کجی بینی اصلاح شد و بینی با کل صورت هماهنگ و ظاهری زیبا و طبیعی پیدا کرد.

3= این بیمار 8 سال پیش تحت عمل جراحی راینوپلاستی اولیه در مرکز دیگری قرار گرفته بود و از انحراف بینی و غیر قرینگی و بزرگی تیپ بینی ناراضی بود و جهت عمل راینوپلاستی ریویژن( ثانویه) به مرکز ما مراجعه نمود. با انجام راینوپلاستی ثانویه اشکالات فوق برطرف شد و بینی به وضعیت دلخواه بیمار شکل داده شد و کاملا با صورت ایشان هماهنگی پیدا کرد.

4= این بیمار با مشکل نارضایتی از شکل غیرطبیعی بینی ناشی از عمل جراحی راینوپلاستی اولیه که بیش از 18 ماه پبش در مرکز دیگری انجام داده بود مراجعه نمود. در ناحیه تیپ بینی بافت اسکار زیادی در نتیجه عمل جراحی قبلی تشکیل شده بود. بینی با بقیه اجزای صورت هارمونی نداشت و حفره های بینی بسیار باریک و کشیده و ظاهری نازیبا داشت. با انجام عمل راینوپلاستی ثانویه، بافت اسکار برداشته و تیپ بینی بطور کامل بازسازی شد.
برای این بیمارعمل پیوند سلولهای چربی در ناحیه زیر چشمها و همچنین گونه ها انجام شد.
نتیجه اعمال جراحی فوق، صورتی بسیار شاداب تر، جوان تر و زیباتر است که در فتوگرافیهای ایشان مشاهده می شود.